آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رسانه‌هاي جمعي و هويت ملي مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان

رسانه‌هاي جمعي و هويت ملي مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان

پژوهش حاضر، به دنبال بررسي تأثير استفاده از رسانه‌هاي گروهي و شبکه‌هاي ارتباط جمعي بر هويت ملي بوده است. به منظور بررسي اين رابطه، از نظرات آندرسون، رايزمن،گيدنز و انگلهارت استفاده شده است. اين پژوهش به صورت پيمايشي و با استفاده از توزيع پرسشنامه در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان، در سال تحصيلي 88ـ1387 انجام شده است. نمونه‌گيري در مرحله اول، با روش طبقه‌بندي شده و در مرحله دوم، به صورت سهميه‌اي انجام گرفته و حجم نمونه 490 نفر بوده است. آزمون فرضيه‌ها نشان مي‌دهد بين استفاده از رسانه‌هاي جمعي و هويت ملي، رابطه وجود دارد. به‌اين‌ترتيب که افراد استفاده‌کننده از رسانه‌هاي داخلي، در سازه هويت ملي نمره بالايي دريافت کرده‌اند و بر عکس، نمره افراد استفاده‌کننده از رسانه‌هاي خارجي در اين سازه‌، نمره پاييني بوده است. اين يافته، نشان‌دهنده تغيير نگرش‌ها به سمت الگوها و گرايش‌هاي جديد است. همچنين براي بررسي فرضيه‌ها از تحليل رگرسيون استفاده شده است. يافته‌هاي تجربي نشان مي‌دهد که از ميان متغيرهاي اثرگذار بر هويت ملي، به ترتيب، جنس، ميزان استفاده از رسانه‌هاي خارجي، ميزان استفاده از رسانه‌هاي داخلي، سن و وضعيت تأهل در تعيين گرايش هويت ملي، از سهم بيشتري برخوردار بوده‌اند.

واژگان کليدي: رسانه‌هاي جمعي، همبستگي ملي، همگرايي، هويت، هويت ملي
کلید واژه:

پژوهش حاضر، به دنبال بررسي تأثير استفاده از رسانه‌هاي گروهي و شبکه‌هاي ارتباط جمعي بر هويت ملي بوده است. به منظور بررسي اين رابطه، از نظرات آندرسون، رايزمن،گيدنز و انگلهارت استفاده شده است. اين پژوهش به صورت پيمايشي و با استفاده از توزيع پرسشنامه در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان، در سال تحصيلي 88ـ1387 انجام شده است. نمونه‌گيري در مرحله اول، با روش طبقه‌بندي شده و در مرحله دوم، به صورت سهميه‌اي انجام گرفته و حجم نمونه 490 نفر بوده است. آزمون فرضيه‌ها نشان مي‌دهد بين استفاده از رسانه‌هاي جمعي و هويت ملي، رابطه وجود دارد. به‌اين‌ترتيب که افراد استفاده‌کننده از رسانه‌هاي داخلي، در سازه هويت ملي نمره بالايي دريافت کرده‌اند و بر عکس، نمره افراد استفاده‌کننده از رسانه‌هاي خارجي در اين سازه‌، نمره پاييني بوده است. اين يافته، نشان‌دهنده تغيير نگرش‌ها به سمت الگوها و گرايش‌هاي جديد است. همچنين براي بررسي فرضيه‌ها از تحليل رگرسيون استفاده شده است. يافته‌هاي تجربي نشان مي‌دهد که از ميان متغيرهاي اثرگذار بر هويت ملي، به ترتيب، جنس، ميزان استفاده از رسانه‌هاي خارجي، ميزان استفاده از رسانه‌هاي داخلي، سن و وضعيت تأهل در تعيين گرايش هويت ملي، از سهم بيشتري برخوردار بوده‌اند. واژگان کليدي: رسانه‌هاي جمعي، همبستگي ملي، همگرايي، هويت، هويت ملي

841

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.