آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
نحوه بازنمایی سبک زندگی سلامت‌محور در رسانه‌های گروهی تحلیل محتوای پیام های سلامت‌محور تولید شده در چهار رسانه (رادیو سلامت؛ تلویزیون؛ وب‌سایت سلامت‌نیوز و هفته‌نامه سلامت)

نحوه بازنمایی سبک زندگی سلامت‌محور در رسانه‌های گروهی تحلیل محتوای پیام های سلامت‌محور تولید شده در چهار رسانه (رادیو سلامت؛ تلویزیون؛ وب‌سایت سلامت‌نیوز و هفته‌نامه سلامت)

از آنجا که بشر امروزي غرق در رسانه‌هاي جمعي است، شایسته است با در نظر گرفتن تأثيرات قدرتمند رسانه‌ها، دریابیم كه آیا فراگیری و تراکم پیام‌های سلامت‌محور رسانه‌اي، می‌تواند بسترساز انتخاب نوعی سبك زندگی سلامت‌محور برای آحاد جامعه باشد؟ بدیهی است در عصر حاضر اتخاذ سبک زندگی سلامت‌محور به مردم این امکان را می دهد تا به عنوان اقدامی پیشگیرانه، بر سلامت خود کنترل و مراقبت بيشتري داشته باشند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، پیام های سلامت‌محور تولید شده در چهار رسانه (رادیو سلامت، تلویزیون، وب‌سایت سلامت‌نیوز و هفته‌نامه سلامت) به تفکیک چهار بعد سلامت (جسمانی، اجتماعی، روانی و معنوی) و با نگاهی تطبیقی بررسی و تحلیل شده‌اند. نتایج به دست آمده در بازه زمانی مورد بررسی (در سال 1392) حاکی از آن است که در هر چهار رسانه مذكور، میزان پرداختن به بعد جسمانی سلامت در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن ابعاد «اجتماعی»، «روانی» و در نهایت بعد «معنوی» به ترتیب بیشترین فراوانی و مدت زمان را به خود اختصاص داده اند.
کلید واژه:سبک زندگی سلامت، سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی

از آنجا که بشر امروزي غرق در رسانه‌هاي جمعي است، شایسته است با در نظر گرفتن تأثيرات قدرتمند رسانه‌ها، دریابیم كه آیا فراگیری و تراکم پیام‌های سلامت‌محور رسانه‌اي، می‌تواند بسترساز انتخاب نوعی سبك زندگی سلامت‌محور برای آحاد جامعه باشد؟ بدیهی است در عصر حاضر اتخاذ سبک زندگی سلامت‌محور به مردم این امکان را می دهد تا به عنوان اقدامی پیشگیرانه، بر سلامت خود کنترل و مراقبت بيشتري داشته باشند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، پیام های سلامت‌محور تولید شده در چهار رسانه (رادیو سلامت، تلویزیون، وب‌سایت سلامت‌نیوز و هفته‌نامه سلامت) به تفکیک چهار بعد سلامت (جسمانی، اجتماعی، روانی و معنوی) و با نگاهی تطبیقی بررسی و تحلیل شده‌اند. نتایج به دست آمده در بازه زمانی مورد بررسی (در سال 1392) حاکی از آن است که در هر چهار رسانه مذكور، میزان پرداختن به بعد جسمانی سلامت در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن ابعاد «اجتماعی»، «روانی» و در نهایت بعد «معنوی» به ترتیب بیشترین فراوانی و مدت زمان را به خود اختصاص داده اند. سبک زندگی سلامت، سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.