آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
برانگیختگی حافظه عناصر شناختی و هیجانی خبر در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های تهران

برانگیختگی حافظه عناصر شناختی و هیجانی خبر در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های تهران

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میزان برانگیختگی حافظه عناصر شناختی و هیجانی خبر در دانشجویان دانشگاه­‌های تهران بوده که به‌صورت آزمایشی انجام شده است. جامعه آماری، تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دختر و پسر دانشگاه‌های شهر تهران را در برمی‌گیرد که از میان آنها 60 نفر ابتدا، به‌صورت خوشه‌ای و سپس به‌طور هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده نیز شامل پرسشنامه­‌های اطلاعات جمعیت­‌شناختی، پیگیری اخبار صداوسیما، آزمون یادآوری و قطعه‌های اخبار بوده است. تحلیل داده‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس آمیخته نشان داد که اثر اصلی جنس، پیگیری و شبکه‌ بر حافظه عناصر شناختی و حافظه عناصر هیجانی معنادار است. با توجه به نتایج، دختران بیش از پسران به عناصر هیجانی توجه می‌کنند و آنها را به یاد می‌آورند. در مقابل، پسران عناصر شناختی اخبار را بیشتر به خاطر می‌سپارند. همچنین اخبار شبکه 2 عناصر هیجانی بیشتری دارد و گروه دختران آن را بیشتر دنبال می­‌کنند درحالی‌که اخبار شبکه خبر به لحاظ عناصر شناختی و برای گروه پسران جذاب­تر است. به‌این‌ترتیب، به نظر می‌رسد که بهتر است سازمان صداوسیمای ایران به‌منظور اثرگذاری بر مخاطبان به این نوع اثرات توجه بیشتری نشان دهد و مؤلفه‌­های اثرگذار بر هر جنس را به‌درستی به کار گیرد.

کلیدواژه‌ها

کلید واژه:اخبار، پیگیری، عناصر شناختی، عناصر هیجانی، یادآوری

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میزان برانگیختگی حافظه عناصر شناختی و هیجانی خبر در دانشجویان دانشگاه­‌های تهران بوده که به‌صورت آزمایشی انجام شده است. جامعه آماری، تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دختر و پسر دانشگاه‌های شهر تهران را در برمی‌گیرد که از میان آنها 60 نفر ابتدا، به‌صورت خوشه‌ای و سپس به‌طور هدفمند انتخاب شده‌اند. ابزار مورد استفاده نیز شامل پرسشنامه­‌های اطلاعات جمعیت­‌شناختی، پیگیری اخبار صداوسیما، آزمون یادآوری و قطعه‌های اخبار بوده است. تحلیل داده‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس آمیخته نشان داد که اثر اصلی جنس، پیگیری و شبکه‌ بر حافظه عناصر شناختی و حافظه عناصر هیجانی معنادار است. با توجه به نتایج، دختران بیش از پسران به عناصر هیجانی توجه می‌کنند و آنها را به یاد می‌آورند. در مقابل، پسران عناصر شناختی اخبار را بیشتر به خاطر می‌سپارند. همچنین اخبار شبکه 2 عناصر هیجانی بیشتری دارد و گروه دختران آن را بیشتر دنبال می­‌کنند درحالی‌که اخبار شبکه خبر به لحاظ عناصر شناختی و برای گروه پسران جذاب­تر است. به‌این‌ترتیب، به نظر می‌رسد که بهتر است سازمان صداوسیمای ایران به‌منظور اثرگذاری بر مخاطبان به این نوع اثرات توجه بیشتری نشان دهد و مؤلفه‌­های اثرگذار بر هر جنس را به‌درستی به کار گیرد. کلیدواژه‌هااخبار، پیگیری، عناصر شناختی، عناصر هیجانی، یادآوری

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.