آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
جایگاه مؤلفه‌های ارتباطی حکمرانی خوب در بهبود امنیت اجتماعی (با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP))

جایگاه مؤلفه‌های ارتباطی حکمرانی خوب در بهبود امنیت اجتماعی (با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP))

در میان مدل‌های مختلفی که محققان برای اداره امور پیشنهاد کرده‌اند، رویکرد حکمرانی خوب است؛ ‌این ‌رویکرد از ویژگی‌هایی برخوردار است که آن را از دیگر رویکردها متمایز ساخته است. به همین سبب در چند دهه اخیر میزان مطالعات و توجه به آن به شکل فزاینده‌ای توسعه پیدا کرده است. مطالعه حاضر به‌منظور بررسی و تحلیل مفهومی نقش مؤلفه‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی رویکرد حکمرانی خوب بر بهبود امنیت اجتماعی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده که از میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب که مرتبط با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی هستند، کدام‌یک بیشترین نقش را در تقویت امنیت اجتماعی دارند؟ این پژوهش به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) اجرا شده است. اطلاعات پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس مقایسه‌های زوجی از نمونه‌ای متشکل از 13 کارشناس در حوزه مدیریت رسانه (بخش کیفی) و 66 نفر از کارشناسان علوم مدیریت و مدیریت رسانه (بخش کمی) در سال 1399 جمع‌آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، بیشترین تأثیر بر توسعه امنیت در ایران، متعلق به دسترسی به جریان‌های اطلاعاتی است. پس‌ازآن، ارتباطات دوجانبه بین مردم و دولت و شفاف‌سازی تصمیمات قرار دارند.

کلید واژه:فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، حکمرانی خوب، امنیت اجتماعی، دسترسی به جریان‌های اطلاعاتی، شفاف‌سازی تصمیمات

در میان مدل‌های مختلفی که محققان برای اداره امور پیشنهاد کرده‌اند، رویکرد حکمرانی خوب است؛ ‌این ‌رویکرد از ویژگی‌هایی برخوردار است که آن را از دیگر رویکردها متمایز ساخته است. به همین سبب در چند دهه اخیر میزان مطالعات و توجه به آن به شکل فزاینده‌ای توسعه پیدا کرده است. مطالعه حاضر به‌منظور بررسی و تحلیل مفهومی نقش مؤلفه‌های فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی رویکرد حکمرانی خوب بر بهبود امنیت اجتماعی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده که از میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب که مرتبط با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی هستند، کدام‌یک بیشترین نقش را در تقویت امنیت اجتماعی دارند؟ این پژوهش به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP) اجرا شده است. اطلاعات پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس مقایسه‌های زوجی از نمونه‌ای متشکل از 13 کارشناس در حوزه مدیریت رسانه (بخش کیفی) و 66 نفر از کارشناسان علوم مدیریت و مدیریت رسانه (بخش کمی) در سال 1399 جمع‌آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، بیشترین تأثیر بر توسعه امنیت در ایران، متعلق به دسترسی به جریان‌های اطلاعاتی است. پس‌ازآن، ارتباطات دوجانبه بین مردم و دولت و شفاف‌سازی تصمیمات قرار دارند.فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، حکمرانی خوب، امنیت اجتماعی، دسترسی به جریان‌های اطلاعاتی، شفاف‌سازی تصمیمات

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.