آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
شناسایی عوامل مؤثر بر چینش کنداکتور (جدول پخش) خبر در صداوسیما

شناسایی عوامل مؤثر بر چینش کنداکتور (جدول پخش) خبر در صداوسیما

در دوران رقابت‌های شدید خبری، مدیریت و چینش مطلوب جدول پخش خبر از‌جمله عوامل مؤثر در بهبود کیفیت بخش‌های خبری رادیو و تلویزیون است که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. صداوسیما با برخورداری از بخش‌های خبری متنوع، نیازمند آسیب‌شناسی و بهسازی جدول پخش‌های خبری خود است تا از این رهگذر بتواند با ارتقای کیفی این بخش‌های خبری، سهم خود را از مخاطبان خبر افزایش دهد. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر چینش اخبار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از نگاه سردبیران خبر بوده است. براین‌اساس، پژوهش حاضر، از طریق مصاحبه نیمه‌استاندارد با سردبیران بخش‌های گوناگون خبری صداوسیما و با روش تحلیل مضمون، به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جدول‌های پخش خبر این رسانه پرداخته است. پس از گفتگو با 6 نفر از سردبیران خبر رادیو و تلویزیون که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، اشباع نظری حاصل شد و در مجموع 6 مضمون فراگیر و 20 مضمون فرعی یا سازمان‌دهنده، به‌عنوان عوامل اثرگذار به دست آمد. بر اساس یافته‌های پژوهش، مؤلفه‌های حرفه‌ای جدول پخش‌نویسی، شایستگی‌های فردی عوامل تحریریه، شناخت مخاطبان و فضای مجازی، ویژگی‌های بخش خبری و عناصر مدیریت پیام، از‌جمله این عوامل به شمار می‌روند. عامل اصلی دیگری که جدول پخش خبر را به شهرت‌محوری سوق داده، اعمال‌نفوذ برون‌سازمانی است. براین‌اساس، تنوع قالبی و محتوایی، بهره‌گیری از نیروی انسانی خلاق، بهبود ساختار سازمانی و استقلال هر‌چه بیشتر سردبیری خبر در صداوسیما بر مبنای سیاست‌های سازمانی و منافع ملی برای بهتر شدن چینش جدول پخش خبر ضروری به نظر می‌رسد.

کلید واژه:کنداکتور، جدول پخش، خبر تلویزیونی و رادیویی، صداوسیما، چینش اخبار، برجسته‌سازی

در دوران رقابت‌های شدید خبری، مدیریت و چینش مطلوب جدول پخش خبر از‌جمله عوامل مؤثر در بهبود کیفیت بخش‌های خبری رادیو و تلویزیون است که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. صداوسیما با برخورداری از بخش‌های خبری متنوع، نیازمند آسیب‌شناسی و بهسازی جدول پخش‌های خبری خود است تا از این رهگذر بتواند با ارتقای کیفی این بخش‌های خبری، سهم خود را از مخاطبان خبر افزایش دهد. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر چینش اخبار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از نگاه سردبیران خبر بوده است. براین‌اساس، پژوهش حاضر، از طریق مصاحبه نیمه‌استاندارد با سردبیران بخش‌های گوناگون خبری صداوسیما و با روش تحلیل مضمون، به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جدول‌های پخش خبر این رسانه پرداخته است. پس از گفتگو با 6 نفر از سردبیران خبر رادیو و تلویزیون که با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، اشباع نظری حاصل شد و در مجموع 6 مضمون فراگیر و 20 مضمون فرعی یا سازمان‌دهنده، به‌عنوان عوامل اثرگذار به دست آمد. بر اساس یافته‌های پژوهش، مؤلفه‌های حرفه‌ای جدول پخش‌نویسی، شایستگی‌های فردی عوامل تحریریه، شناخت مخاطبان و فضای مجازی، ویژگی‌های بخش خبری و عناصر مدیریت پیام، از‌جمله این عوامل به شمار می‌روند. عامل اصلی دیگری که جدول پخش خبر را به شهرت‌محوری سوق داده، اعمال‌نفوذ برون‌سازمانی است. براین‌اساس، تنوع قالبی و محتوایی، بهره‌گیری از نیروی انسانی خلاق، بهبود ساختار سازمانی و استقلال هر‌چه بیشتر سردبیری خبر در صداوسیما بر مبنای سیاست‌های سازمانی و منافع ملی برای بهتر شدن چینش جدول پخش خبر ضروری به نظر می‌رسد.کنداکتور، جدول پخش، خبر تلویزیونی و رادیویی، صداوسیما، چینش اخبار، برجسته‌سازی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.