آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسی نقش برنامه‌های سیمای ایلام در کنترل ریسک و مخاطره‌پذیری اجتماعی جوانان

بررسی نقش برنامه‌های سیمای ایلام در کنترل ریسک و مخاطره‌پذیری اجتماعی جوانان

این مقاله با هدف بررسی نقش برنامه‌های سیمای ایلام در کنترل مخاطره‌پذیری اجتماعی جوانان، با روش ترکیبی انجام شده است. در گام اول و در بخش کیفی، روش پژوهش مصاحبه عمیق است. جامعه مطالعاتی شامل کارشناسان رسانه و مسائل اجتماعی، همچنین نمونه‌ای متشکل از 30 نفر از کارشناسان است که با شیوه نمونه‌گیری هدفمند اطلاعات‌محور انتخاب ‌شده‌اند. مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند، کدگذاری و‌ استخراج شدند که در نتیجه 24 کد توصیفی با 82 ارجاع از مصاحبه‌ها به دست آمد. در گام دوم پژوهش با رویکرد کمی، برازش مدل استخراج‌ شده، با تکیه‌بر راهبرد پیمایش، با جامعه آماری جوانان 18 تا 39 ساله ساکن شهر ایلام به تعداد 43540 نفر و نمونه آماری 800 نفر، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و انتخاب تصادفی ساده انجام گرفت. برازش مدل با تکیه‌بر رویکرد معادلات ساختاری، از طریق نرم‌افزار PLS مورد تأیید قرار گرفت و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفه‌های استخراج‌شده نقش برنامه‌های سیمای ایلام در کنترل ریسک و مخاطره‌پذیری اجتماعی جوانان به‌صورت معناداری مورد تأیید است. نقش برنامه‌های سرگرمی، نمایشی و آموزشی سیمای ایلام بیشتر بوده و برنامه‌های خبری نقشی نداشته‌اند. همچنین نتایج تحلیل مسیر 73/0 و سهم برنامه‌های سیمای ایلام در حد 32/0 بوده که به‌صورت مستقیم و در حد قوی بر متغیر وابسته تأثیر داشته است.

کلید واژه:برنامه‌های طنز، برنامه‌های آموزشی ،برنامه‌های اخبار، برنامه‌های نمایشی ،مخاطره‌پذیری اجتماعی جوانان

این مقاله با هدف بررسی نقش برنامه‌های سیمای ایلام در کنترل مخاطره‌پذیری اجتماعی جوانان، با روش ترکیبی انجام شده است. در گام اول و در بخش کیفی، روش پژوهش مصاحبه عمیق است. جامعه مطالعاتی شامل کارشناسان رسانه و مسائل اجتماعی، همچنین نمونه‌ای متشکل از 30 نفر از کارشناسان است که با شیوه نمونه‌گیری هدفمند اطلاعات‌محور انتخاب ‌شده‌اند. مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند، کدگذاری و‌ استخراج شدند که در نتیجه 24 کد توصیفی با 82 ارجاع از مصاحبه‌ها به دست آمد. در گام دوم پژوهش با رویکرد کمی، برازش مدل استخراج‌ شده، با تکیه‌بر راهبرد پیمایش، با جامعه آماری جوانان 18 تا 39 ساله ساکن شهر ایلام به تعداد 43540 نفر و نمونه آماری 800 نفر، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و انتخاب تصادفی ساده انجام گرفت. برازش مدل با تکیه‌بر رویکرد معادلات ساختاری، از طریق نرم‌افزار PLS مورد تأیید قرار گرفت و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفه‌های استخراج‌شده نقش برنامه‌های سیمای ایلام در کنترل ریسک و مخاطره‌پذیری اجتماعی جوانان به‌صورت معناداری مورد تأیید است. نقش برنامه‌های سرگرمی، نمایشی و آموزشی سیمای ایلام بیشتر بوده و برنامه‌های خبری نقشی نداشته‌اند. همچنین نتایج تحلیل مسیر 73/0 و سهم برنامه‌های سیمای ایلام در حد 32/0 بوده که به‌صورت مستقیم و در حد قوی بر متغیر وابسته تأثیر داشته است.برنامه‌های طنز، برنامه‌های آموزشی ،برنامه‌های اخبار، برنامه‌های نمایشی ،مخاطره‌پذیری اجتماعی جوانان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.