آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
روش‌هاي تشويق و تنبيه کودکان و نوجوانان در سريال‌هاي خانوادگي تلويزيون

روش‌هاي تشويق و تنبيه کودکان و نوجوانان در سريال‌هاي خانوادگي تلويزيون

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است که هدف آن بررسي شيوه‌هاي تربيتي نمايش داده شده در تلويزيون و ميزان اثرگذاري اين روش‌ها بر مخاطبان بوده است. براي بررسي موضوع از ميان سريال‌هاي خانوادگي ايراني و خارجي به نمايش درآمده در شش ماهه دوم سال 1383، ابتدا چند نمونه انتخاب شد و سپس با استفاده از روش تحليل محتوا، ميزان و چگونگي نمايش انواع روش‌هاي تقويتي و تنبيهي به کار گرفته شده در مورد کودکان و نوجوانان در هر يک از آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد:


ـ ارايه رفتارهاي مطلوب و نامطلوب در سريال‌هاي ايراني تقريباً به يک اندازه بوده است.


ـ در سريال‌هاي ايراني، روش‌هاي کاهش رفتار نامطلوب (روش‌هاي تنبيهي) بيشتر از روش‌هاي تشويقي به نمايش درآمده و در سريال‌هاي خارجي، روش‌هاي افزايش رفتار مطلوب (روش‌هاي تشويقي) بيشترين استفاده را داشته است.


ـ به کارگيري روش‌هاي تشويقي و تنبيهي در سريال‌هاي خانوادگي ايراني نسبت به سريال‌هاي خارجي با دقت علمي (روان‌شناسي) کمتري همراه بوده است.

واژه‌هاي کليدي: والدين، روش‌هاي تقويتي، روش‌هاي تنبيهي، کودکان و نوجوانان، رفتارهاي مطلوب و نامطلوب، سريال‌هاي خانوادگي.
کلید واژه:

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است که هدف آن بررسي شيوه‌هاي تربيتي نمايش داده شده در تلويزيون و ميزان اثرگذاري اين روش‌ها بر مخاطبان بوده است. براي بررسي موضوع از ميان سريال‌هاي خانوادگي ايراني و خارجي به نمايش درآمده در شش ماهه دوم سال 1383، ابتدا چند نمونه انتخاب شد و سپس با استفاده از روش تحليل محتوا، ميزان و چگونگي نمايش انواع روش‌هاي تقويتي و تنبيهي به کار گرفته شده در مورد کودکان و نوجوانان در هر يک از آنها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد: ـ ارايه رفتارهاي مطلوب و نامطلوب در سريال‌هاي ايراني تقريباً به يک اندازه بوده است. ـ در سريال‌هاي ايراني، روش‌هاي کاهش رفتار نامطلوب (روش‌هاي تنبيهي) بيشتر از روش‌هاي تشويقي به نمايش درآمده و در سريال‌هاي خارجي، روش‌هاي افزايش رفتار مطلوب (روش‌هاي تشويقي) بيشترين استفاده را داشته است. ـ به کارگيري روش‌هاي تشويقي و تنبيهي در سريال‌هاي خانوادگي ايراني نسبت به سريال‌هاي خارجي با دقت علمي (روان‌شناسي) کمتري همراه بوده است. واژه‌هاي کليدي: والدين، روش‌هاي تقويتي، روش‌هاي تنبيهي، کودکان و نوجوانان، رفتارهاي مطلوب و نامطلوب، سريال‌هاي خانوادگي.

747

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.