آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
واکاوی معنایی واکنش شهروندان نسبت به اطلاعات زیست‌محیطی رسانه ملی (با تأکید بر اطلاع‌رسانی مسائل آب بازیافتی)

واکاوی معنایی واکنش شهروندان نسبت به اطلاعات زیست‌محیطی رسانه ملی (با تأکید بر اطلاع‌رسانی مسائل آب بازیافتی)

اطلاع‌رسانی رسانه، از راه‌های تغییر رفتار زیست‌محیطی است که در صورت وجود تعامل مناسب میان رسانه و مخاطب، واکنش‌های غیرمنتظره در رفتار شهروندان را کاهش می‌دهد و کنشی به نسبت قابل پیش‌


بینی را در سیاستگذاران، جامعه موجب می‌شود. این تعامل در مسائل غیرمتعارفی همچون استفاده از آب بازیافتی حساسیت و اهمیت بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی معنایی در واکنش شهروندان نسبت به این مسئله، با روش نظریه زمینه‌ای انجام شده است. در روش نمونه‌گیری با حداکثر تنوع با 23 نفر از افراد مصاحبه شد و داده‌ها در قالب 107 مفهوم، 39 مقوله محوری و یک مقوله هسته کدگذاری شدند. نتایج نشان داد که افراد «بی‌اعتمادی نهادی» را زمینه نپذیرفتن اخبار رسانه در نظر می‌گرفتند و «مخاطره ادراکی» و «درک قدرت منفعت‌طلب» از شرایط علّی مهم تلقی می‌شد. در این پژوهش، مقوله هسته «استحاله اعتبار خبر رسمی و پذیرش ریسک هدفمند شایعه» است.


کلید واژه:آب بازیافتی، جامعه‌شناسی محیطزیست، رسانه ملی، اعتماد نهادی

اطلاع‌رسانی رسانه، از راه‌های تغییر رفتار زیست‌محیطی است که در صورت وجود تعامل مناسب میان رسانه و مخاطب، واکنش‌های غیرمنتظره در رفتار شهروندان را کاهش می‌دهد و کنشی به نسبت قابل پیش‌ بینی را در سیاستگذاران، جامعه موجب می‌شود. این تعامل در مسائل غیرمتعارفی همچون استفاده از آب بازیافتی حساسیت و اهمیت بیشتری دارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی معنایی در واکنش شهروندان نسبت به این مسئله، با روش نظریه زمینه‌ای انجام شده است. در روش نمونه‌گیری با حداکثر تنوع با 23 نفر از افراد مصاحبه شد و داده‌ها در قالب 107 مفهوم، 39 مقوله محوری و یک مقوله هسته کدگذاری شدند. نتایج نشان داد که افراد «بی‌اعتمادی نهادی» را زمینه نپذیرفتن اخبار رسانه در نظر می‌گرفتند و «مخاطره ادراکی» و «درک قدرت منفعت‌طلب» از شرایط علّی مهم تلقی می‌شد. در این پژوهش، مقوله هسته «استحاله اعتبار خبر رسمی و پذیرش ریسک هدفمند شایعه» است. آب بازیافتی، جامعه‌شناسی محیطزیست، رسانه ملی، اعتماد نهادی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.