آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ارزیابی عدالت رسانه‌ای در جدول پخش سیمای رسانه ملی بر اساس تنوع جمعیتی ـ فرهنگی ایران

ارزیابی عدالت رسانه‌ای در جدول پخش سیمای رسانه ملی بر اساس تنوع جمعیتی ـ فرهنگی ایران

عدالت رسانه‌ای، نخستین گام در راه حضور پرقدرت رسانه‌­ای در جامعه است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا این رسالت در شبکه‌­های سیمای سراسری رسانه ملی بر اساس اطلاعات برنامه­‌های موجود در جدول پخش شبکه‌­ها مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه، با رویکردی کاربردی، به گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و مصاحبه با گروه خبرگان پرداخته شده است. به‌منظور بررسی سطح پوشش فرهنگی برنامه­‌ها بر اساس مقیاس اسمی، اطلاعات مربوط به برای 1095 برنامه تلویزیونی تولیدی شبکه­‌های سراسری ملی که برای استفاده نیاز به دستگاه دیجیتال ندارند، شامل، 6 شبکه یک، دو، سه، چهار، آموزش و قرآن در مجموع 36827 دقیقه، بدون برنامه‌های بازپخشی، اذان و اخبار) گردآوری و برای تحلیل یافته‌­ها، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، برنامه­‌های شبکه‌­های سراسری سیمای رسانه ملی را دربرمی‌گیرد که از میان آنها، برنامه‌های شانزدهمین هفته سال 1397 برای نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، با توجه به اینکه در 4 طبقه جمعیتی ـ اجتماعی از 6 طبقه مورد مطالعه، عدالت رسانه‌­ای کمتر تحقق‌یافته، این نتیجه به‌دست آمده که عدالت رسانه‌­ای در جدول پخش سیمای سراسری رسانه ملی کمتر رعایت شده است.

کلید واژه:عدالت رسانه‌­ای، تنوع جمعیتی ـ فرهنگی، جدول پخش سیمای رسانه ملی، پوشش فرهنگی

عدالت رسانه‌ای، نخستین گام در راه حضور پرقدرت رسانه‌­ای در جامعه است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا این رسالت در شبکه‌­های سیمای سراسری رسانه ملی بر اساس اطلاعات برنامه­‌های موجود در جدول پخش شبکه‌­ها مورد ارزیابی قرار گیرد. در این مطالعه، با رویکردی کاربردی، به گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و مصاحبه با گروه خبرگان پرداخته شده است. به‌منظور بررسی سطح پوشش فرهنگی برنامه­‌ها بر اساس مقیاس اسمی، اطلاعات مربوط به برای 1095 برنامه تلویزیونی تولیدی شبکه­‌های سراسری ملی که برای استفاده نیاز به دستگاه دیجیتال ندارند، شامل، 6 شبکه یک، دو، سه، چهار، آموزش و قرآن در مجموع 36827 دقیقه، بدون برنامه‌های بازپخشی، اذان و اخبار) گردآوری و برای تحلیل یافته‌­ها، از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در این پژوهش، برنامه­‌های شبکه‌­های سراسری سیمای رسانه ملی را دربرمی‌گیرد که از میان آنها، برنامه‌های شانزدهمین هفته سال 1397 برای نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. در نهایت، با توجه به اینکه در 4 طبقه جمعیتی ـ اجتماعی از 6 طبقه مورد مطالعه، عدالت رسانه‌­ای کمتر تحقق‌یافته، این نتیجه به‌دست آمده که عدالت رسانه‌­ای در جدول پخش سیمای سراسری رسانه ملی کمتر رعایت شده است.عدالت رسانه‌­ای، تنوع جمعیتی ـ فرهنگی، جدول پخش سیمای رسانه ملی، پوشش فرهنگی

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.