آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
اثرات تلويزيون بر كودكان

اثرات تلويزيون بر كودكان

اين مقاله برگرفته از پژوهشي است كه در سال 1385 در مركز تحقيقات صداوسيما انجام شده و اثرات منفي تلويزيون را بر كودكان 7 تا 12 ساله (از نظر والدين آنها) در دو گروه «اثرات آموزشي منفي و مستقيم تلويزيون» و «اثرات رفتاري منفي و غيرمستقيم تلويزيون» مورد بررسي قرار داده است.


در گروه اثرات آموزشي منفي و مستقيم تلويزيون، آثار اين رسانه بر كودكان در زمينه‌هايي مانند خوردن مواد كم ارزش، استفاده از تكيه كلام‌ها و اصطلاحات نامناسب، تقليد رفتارهاي پرخاشگرانه، ايجاد انتظارات بيجا، بدآموزي نمايش مصرف مواد مخدر، تقليد رفتارهاي بي‌ادبانه و انجام رفتارهاي خطرناك مورد توجه بوده است.


در گروه اثرات رفتاري منفي و غيرمستقيم تلويزيون نيز، اثرات تلويزيون بر دير خوابيدن و دير بيدار شدن، كم شدن مطالعه، كم شدن تحرك و فعاليت بدني، بي‌دقتي در انجام تكاليف مدرسه، دير انجام دادن تكاليف مدرسه، كم حرف زدن با خانواده، ارتباط كم با همسالان، ترسيدن از گزارش‌هاي مربوط به جنگ و مشكلات جسمي مورد نظر بوده است.

واژه‌هاي کليدي: کودک، تلويزيون، اثرات آموزشي تلويزيون، اثرات رفتاري تلويزيون.کلید واژه:

اين مقاله برگرفته از پژوهشي است كه در سال 1385 در مركز تحقيقات صداوسيما انجام شده و اثرات منفي تلويزيون را بر كودكان 7 تا 12 ساله (از نظر والدين آنها) در دو گروه «اثرات آموزشي منفي و مستقيم تلويزيون» و «اثرات رفتاري منفي و غيرمستقيم تلويزيون» مورد بررسي قرار داده است. در گروه اثرات آموزشي منفي و مستقيم تلويزيون، آثار اين رسانه بر كودكان در زمينه‌هايي مانند خوردن مواد كم ارزش، استفاده از تكيه كلام‌ها و اصطلاحات نامناسب، تقليد رفتارهاي پرخاشگرانه، ايجاد انتظارات بيجا، بدآموزي نمايش مصرف مواد مخدر، تقليد رفتارهاي بي‌ادبانه و انجام رفتارهاي خطرناك مورد توجه بوده است. در گروه اثرات رفتاري منفي و غيرمستقيم تلويزيون نيز، اثرات تلويزيون بر دير خوابيدن و دير بيدار شدن، كم شدن مطالعه، كم شدن تحرك و فعاليت بدني، بي‌دقتي در انجام تكاليف مدرسه، دير انجام دادن تكاليف مدرسه، كم حرف زدن با خانواده، ارتباط كم با همسالان، ترسيدن از گزارش‌هاي مربوط به جنگ و مشكلات جسمي مورد نظر بوده است. واژه‌هاي کليدي: کودک، تلويزيون، اثرات آموزشي تلويزيون، اثرات رفتاري تلويزيون.

882

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.