آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي و مقايسه مدل‌هاي اثرات رسانه‌ها

بررسي و مقايسه مدل‌هاي اثرات رسانه‌ها

در اين مقاله به چهار مدل از اثرات رسانه‌ها، يعني اثرات مستقيم، شرطي، انباشتي و شناختي و متغيرهاي مهم در هر مدل پرداخته شده است. اين مدل‌ها، چهار فرايند مختلف از اثرات رسانه‌ها را که از پژوهش‌هاي مختلف به‌دست آمده‌اند، نشان مي‌دهند. تفاوت مدل‌ها در اين است که هر يک، بر جنبه خاصي از محتواي رسانه‌ها يا مخاطبان به عنوان دريافت‌کنندگان اثرات رسانه‌ها، تأکيد دارند. اين چهار مدل براي متمرکز کردن تبيين‌ها طراحي شده‌اند. از آنجا که هر مدل، تنها بر بخشي از دلايل تأثير رسانه‌ها تأکيد دارد هيچ کدام از آنها به تنهايي نمي‌تواند تبيين کاملي از اثرات رسانه‌ها ارائه دهد. با اين حال، اهميت و ارزشمندي اين مدل‌ها به اين دليل است که مي‌توان به کمک آنها، فرايندهاي اثرات رسانه‌ها را به‌طور مستقيم مطالعه کرد. در پايان پيشنهادهايي براي مديران، برنامه‌ريزان و برنامه‌سازان رسانه‌ها، بويژه رسانه راديو و تلويزيون ارائه شده است.

واژگان کليدي: اثرات انباشتي، اثرات رسانه‌ها، اثرات شرطي، اثرات شناختي، اثرات مستقيم
کلید واژه:

در اين مقاله به چهار مدل از اثرات رسانه‌ها، يعني اثرات مستقيم، شرطي، انباشتي و شناختي و متغيرهاي مهم در هر مدل پرداخته شده است. اين مدل‌ها، چهار فرايند مختلف از اثرات رسانه‌ها را که از پژوهش‌هاي مختلف به‌دست آمده‌اند، نشان مي‌دهند. تفاوت مدل‌ها در اين است که هر يک، بر جنبه خاصي از محتواي رسانه‌ها يا مخاطبان به عنوان دريافت‌کنندگان اثرات رسانه‌ها، تأکيد دارند. اين چهار مدل براي متمرکز کردن تبيين‌ها طراحي شده‌اند. از آنجا که هر مدل، تنها بر بخشي از دلايل تأثير رسانه‌ها تأکيد دارد هيچ کدام از آنها به تنهايي نمي‌تواند تبيين کاملي از اثرات رسانه‌ها ارائه دهد. با اين حال، اهميت و ارزشمندي اين مدل‌ها به اين دليل است که مي‌توان به کمک آنها، فرايندهاي اثرات رسانه‌ها را به‌طور مستقيم مطالعه کرد. در پايان پيشنهادهايي براي مديران، برنامه‌ريزان و برنامه‌سازان رسانه‌ها، بويژه رسانه راديو و تلويزيون ارائه شده است. واژگان کليدي: اثرات انباشتي، اثرات رسانه‌ها، اثرات شرطي، اثرات شناختي، اثرات مستقيم

886

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.