آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ارائه الگوی بازاریابی داده بنیاد رسانه ملی در فضای مجازی

ارائه الگوی بازاریابی داده بنیاد رسانه ملی در فضای مجازی

بازاریابی یا مجموعه نهادها، فعالیت­ ها و فرایندهایی که به خلق، ارتباط، تحویل و تبادل پیشنهادها مربوط‌‌ اند و به خلق ارزش برای مشتریان در ازای کسب ارزش از آنان می‌پردازند، با رسانه ملی در دنیای مجازی، ارتباطی تنگاتنگی دارد. ظهور حوزه‌های نوین در عرصه‌های ارتباطی امروز، از پیامدهای ناشی از تغییرات سریع در عصر فنّاوری‌های ارتباطی است که زیست اجتماعی در آن، اقتضائات و نیازهای خاص خود را دارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر، به طراحی الگوی بازاریابی رسانه ملی در فضای مجازی پرداخته شده است. روش پژوهش؛ داده بنیاد و نمونه‌گیری از نوع تعمدی ـ نظری، با حجمی برابر به حجم 18 نفر از نخبگان، استادان دانشگاه صداوسیما و مدیران ارشد بوده است. پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ‌یافته‌ها نشان داد که مدل نهایی از 87 کد نهایی، 6 مقوله کلی، 2 مقوله فرعی و 29 مفهوم اصلی تشکیل ‌شده است. بر این اساس، عواملی که به بروز الگوی رسانه ملی در فضای مجازی منجر می‌شوند، عبارت‌اند از: عوامل رقابتی، فرایندی، محتوایی، فنی، مرتبط با دولت و سیاست، راهبردی، حقوقی و قانونی، آمیخته بازاریابی، مدیریت پیام، بازار هدف، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوسازی و تحولات فضای مجازی، بازاریابی رابطه­مند، باورهای هسته‌­ای، هوشمندی رقابتی، فضای تعاملی و رقابتی، نظام حقوقی، قابلیت پشتیبانی، اعتمادسازی، اقدامات مرتبط با بازاریابی، مدیریت راهبردی، فعالیت‌های اقتصادی، رسانه اجتماعی، مزیت رقابتی، پیامدهای اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، مرتبط با بازاریابی و درگیری با رسانه ملی.

کلید واژه:بازاریابی رسانه ملی، فضای مجازی، صداوسیما، ارتباطات، روش داده بنیاد

بازاریابی یا مجموعه نهادها، فعالیت­ ها و فرایندهایی که به خلق، ارتباط، تحویل و تبادل پیشنهادها مربوط‌‌ اند و به خلق ارزش برای مشتریان در ازای کسب ارزش از آنان می‌پردازند، با رسانه ملی در دنیای مجازی، ارتباطی تنگاتنگی دارد. ظهور حوزه‌های نوین در عرصه‌های ارتباطی امروز، از پیامدهای ناشی از تغییرات سریع در عصر فنّاوری‌های ارتباطی است که زیست اجتماعی در آن، اقتضائات و نیازهای خاص خود را دارد. بر این اساس، در پژوهش حاضر، به طراحی الگوی بازاریابی رسانه ملی در فضای مجازی پرداخته شده است. روش پژوهش؛ داده بنیاد و نمونه‌گیری از نوع تعمدی ـ نظری، با حجمی برابر به حجم 18 نفر از نخبگان، استادان دانشگاه صداوسیما و مدیران ارشد بوده است. پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی، ‌یافته‌ها نشان داد که مدل نهایی از 87 کد نهایی، 6 مقوله کلی، 2 مقوله فرعی و 29 مفهوم اصلی تشکیل ‌شده است. بر این اساس، عواملی که به بروز الگوی رسانه ملی در فضای مجازی منجر می‌شوند، عبارت‌اند از: عوامل رقابتی، فرایندی، محتوایی، فنی، مرتبط با دولت و سیاست، راهبردی، حقوقی و قانونی، آمیخته بازاریابی، مدیریت پیام، بازار هدف، فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوسازی و تحولات فضای مجازی، بازاریابی رابطه­مند، باورهای هسته‌­ای، هوشمندی رقابتی، فضای تعاملی و رقابتی، نظام حقوقی، قابلیت پشتیبانی، اعتمادسازی، اقدامات مرتبط با بازاریابی، مدیریت راهبردی، فعالیت‌های اقتصادی، رسانه اجتماعی، مزیت رقابتی، پیامدهای اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، مرتبط با بازاریابی و درگیری با رسانه ملی.بازاریابی رسانه ملی، فضای مجازی، صداوسیما، ارتباطات، روش داده بنیاد

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.