آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ارزیابی عملکرد 720 درجه برنامه های ورزشی مراکز استانی

ارزیابی عملکرد 720 درجه برنامه های ورزشی مراکز استانی

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌ها و ارزیابی عملکرد برنامه‌های ورزشی صداوسیمای مراکز استانی بر مبنای مدل ارزیابی عملکرد 720 درجه بوده است. با توجه به اینکه پژوهش، در مورد لایه بیرونی جامعه انجام گرفته، جامعه آماری، تمامی ذی‌نفعان، عرضه‌کنندگان، خانواده‌ها و مشتریان خارجی برنامه‌های ورزشی مراکز استانی صداوسیما را در برمی‌گیرد. ابتدا به‌منظور شناسایی شاخص‌ها از مصاحبه با 14 نخبه آگاه استفاده شد و با کدگذاری باز، محوری و گزینشی، در نهایت 83 کد باز، 20 کد محوری و 7 کد گزینشی به دست آمدند. در مرحله کمی، ‌پس از تهیه پرسشنامه، با توجه به جدول مورگان و طبق برآورد صورت گرفته 196 پرسشنامه در دو مرحله (پیش از ارائه بازخورد و پس از ارائه بازخورد) توزیع و جمع‌آوری شدند و نتایج نشان داد که در تابستان 1399 شاخص‌های نیازسنجی علمی و بررسی‌های علمی و استفاده از علم به‌روز از نظر لایه خارجی در وضعیت مطلوبی قرار داشته‌اند و پس از ارائه بازخورد به مسئولان نتایج پرسشنامه مجدد، در پاییز 1399 نشان داد که شاخص‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند. به‌منظور بررسی تغییرات بین پیش از ارائه بازخورد و پس از ارائه بازخورد از آزمون کروسکال ـ والیس استفاده شد که نتیجه نشان داد، میزان تغییرات قبل و بعد از دریافت بازخورد معنادار بوده است. با توجه به اینکه عملکرد برنامه‌های ورزشی استانی در بسیاری از شاخص‌ها در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، به نظر می‌رسد که لازم است توجه بیشتری به شاخص‌های مهم برنامه‌های ورزشی و نظارت و برنامه‌ریزی بهتری برای ارتقا کیفی این برنامه‌ها، از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران صورت گیرد.

کلید واژه:ارزیابی عملکرد، مدل 720 درجه، برنامه ورزشی، صداوسیما

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌ها و ارزیابی عملکرد برنامه‌های ورزشی صداوسیمای مراکز استانی بر مبنای مدل ارزیابی عملکرد 720 درجه بوده است. با توجه به اینکه پژوهش، در مورد لایه بیرونی جامعه انجام گرفته، جامعه آماری، تمامی ذی‌نفعان، عرضه‌کنندگان، خانواده‌ها و مشتریان خارجی برنامه‌های ورزشی مراکز استانی صداوسیما را در برمی‌گیرد. ابتدا به‌منظور شناسایی شاخص‌ها از مصاحبه با 14 نخبه آگاه استفاده شد و با کدگذاری باز، محوری و گزینشی، در نهایت 83 کد باز، 20 کد محوری و 7 کد گزینشی به دست آمدند. در مرحله کمی، ‌پس از تهیه پرسشنامه، با توجه به جدول مورگان و طبق برآورد صورت گرفته 196 پرسشنامه در دو مرحله (پیش از ارائه بازخورد و پس از ارائه بازخورد) توزیع و جمع‌آوری شدند و نتایج نشان داد که در تابستان 1399 شاخص‌های نیازسنجی علمی و بررسی‌های علمی و استفاده از علم به‌روز از نظر لایه خارجی در وضعیت مطلوبی قرار داشته‌اند و پس از ارائه بازخورد به مسئولان نتایج پرسشنامه مجدد، در پاییز 1399 نشان داد که شاخص‌ها از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند. به‌منظور بررسی تغییرات بین پیش از ارائه بازخورد و پس از ارائه بازخورد از آزمون کروسکال ـ والیس استفاده شد که نتیجه نشان داد، میزان تغییرات قبل و بعد از دریافت بازخورد معنادار بوده است. با توجه به اینکه عملکرد برنامه‌های ورزشی استانی در بسیاری از شاخص‌ها در وضعیت مطلوبی قرار نداشت، به نظر می‌رسد که لازم است توجه بیشتری به شاخص‌های مهم برنامه‌های ورزشی و نظارت و برنامه‌ریزی بهتری برای ارتقا کیفی این برنامه‌ها، از سوی مسئولان و دست‌اندرکاران صورت گیرد.ارزیابی عملکرد، مدل 720 درجه، برنامه ورزشی، صداوسیما

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.