آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
واکاوی علی لایه‌ای رشد جمعیت در ایران و رهیافت‌های رسانه‌ای آن

واکاوی علی لایه‌ای رشد جمعیت در ایران و رهیافت‌های رسانه‌ای آن

موضوع جمعیت و ابعاد آن، نقطه مرکزی هر نظام اجتماعی و رسانه‌ای است. روندها و تغییرات جمعیتی ایران نشان می‌دهد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، به دلیل تخلیه جمعیت جوانان به سنین سالمندی، احتمال مواجهه کشور با مشکلات بسیار، دور از انتظار نیست. در پژوهش حاضر، به واکاوی علی لایه‌ای عوامل کلیدی، دلایل زمینه‌ای و رهیافت‌های مؤثر بر رشد جمعیت و اولویت‌بندی و دسته‌بندی آنها از منظر رسانه پرداخته شده است. این پژوهش، به لحاظ هدف، کاربردی ـ اکتشافی و نوع روش آن، توصیفی ـ پیمایشی بوده و بر اساس مطالعات جامع، جلسات پنل خبرگی و پرسشنامه‌های نیمه‌باز، مبادرت به شناسایی و اولویت‌بندی متغیرهای مؤثر بر رشد جمعیت جوان و پویا و رهیافت‌های رسانه‌ای کرده است. در این زمینه با کمک ابزارهای تجزیه‌وتحلیل آماری همبستگی پیرسون، واریانس فریدمن و ضریب آلفای کرونباخ، روابط و کنش عوامل، شناسایی و اولویت‌بندی و پایایی و روایی پرسشنامه از طریق تأیید خبرگان و محاسبه آلفای کرونباخ (0/801) تضمین شده است. بر این اساس، رسیدن به نرخ باوری بیش از سطح جانشینی نسلی، مهم‌ترین شاخص راهبردی برای رشد جمعیت جوان و پویا شناخته شده و 10 عامل کلیدی «ازدواج نکردن»، «دیر ازدواج کردن»، «تأخیر در باز ازدواج»، «تمایل نداشتن به فرزندآوری در سطح جانشینی»، «طلاق»، «سقط‌جنین»، «ناباروری»، «الگوی بارداری سلامت»، «مرگ‌ومیرهای زودرس» و «مهاجرت» به همراه 40 دلیل زمینه‌ای، دارای بیشترین تأثیر دانسته شده است. در نهایت نیز، رهیافت‌های رسانه‌ای با شناسایی 13 مخاطب کنشگر مؤثر و 14 محور اقدام و مضامین برنامه‌سازی برای تحقق رشد جمعیت در ایران، شناسایی و تدوین شده است.

کلید واژه:رشد جمعیت، نرخ باوری کلی، سطح جانشینی، رهیافت رسانه‌ای، عوامل کلیدی و زمینه‌ای

موضوع جمعیت و ابعاد آن، نقطه مرکزی هر نظام اجتماعی و رسانه‌ای است. روندها و تغییرات جمعیتی ایران نشان می‌دهد که در آینده‌ای نه‌چندان دور، به دلیل تخلیه جمعیت جوانان به سنین سالمندی، احتمال مواجهه کشور با مشکلات بسیار، دور از انتظار نیست. در پژوهش حاضر، به واکاوی علی لایه‌ای عوامل کلیدی، دلایل زمینه‌ای و رهیافت‌های مؤثر بر رشد جمعیت و اولویت‌بندی و دسته‌بندی آنها از منظر رسانه پرداخته شده است. این پژوهش، به لحاظ هدف، کاربردی ـ اکتشافی و نوع روش آن، توصیفی ـ پیمایشی بوده و بر اساس مطالعات جامع، جلسات پنل خبرگی و پرسشنامه‌های نیمه‌باز، مبادرت به شناسایی و اولویت‌بندی متغیرهای مؤثر بر رشد جمعیت جوان و پویا و رهیافت‌های رسانه‌ای کرده است. در این زمینه با کمک ابزارهای تجزیه‌وتحلیل آماری همبستگی پیرسون، واریانس فریدمن و ضریب آلفای کرونباخ، روابط و کنش عوامل، شناسایی و اولویت‌بندی و پایایی و روایی پرسشنامه از طریق تأیید خبرگان و محاسبه آلفای کرونباخ (0/801) تضمین شده است. بر این اساس، رسیدن به نرخ باوری بیش از سطح جانشینی نسلی، مهم‌ترین شاخص راهبردی برای رشد جمعیت جوان و پویا شناخته شده و 10 عامل کلیدی «ازدواج نکردن»، «دیر ازدواج کردن»، «تأخیر در باز ازدواج»، «تمایل نداشتن به فرزندآوری در سطح جانشینی»، «طلاق»، «سقط‌جنین»، «ناباروری»، «الگوی بارداری سلامت»، «مرگ‌ومیرهای زودرس» و «مهاجرت» به همراه 40 دلیل زمینه‌ای، دارای بیشترین تأثیر دانسته شده است. در نهایت نیز، رهیافت‌های رسانه‌ای با شناسایی 13 مخاطب کنشگر مؤثر و 14 محور اقدام و مضامین برنامه‌سازی برای تحقق رشد جمعیت در ایران، شناسایی و تدوین شده است.رشد جمعیت، نرخ باوری کلی، سطح جانشینی، رهیافت رسانه‌ای، عوامل کلیدی و زمینه‌ای

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.