آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
رسانه ملی و توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی: بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر هم‌افزایی رسانه‌ای

رسانه ملی و توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی: بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر هم‌افزایی رسانه‌ای

از میان برداشته شدن مرزهای زمان و مکان با توسعه رسانه‌ها، علاوه بر تسهیل ارتباطات میان‌فرهنگی جایگاه رسانه‌ها را نیز برجسته کرده است. در این میان، بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است. حال پرسش اصلی مقاله حاضر این است که باتوجه‌به نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی، چه مدلی را برای هم‌افزایی رسانه‌ها می‌توان ارائه کرد؟ پس از بررسی ادبیات نظری و تجربی پژوهش و نیز مصاحبه‌های عمیق با خبرگان از تکنیک دلفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل صاحبنظران رسانه و ارتباطات میان‌فرهنگی بوده و برای رسیدن به این جامعه، افراد دارای ویژگی‌های مورد نظر برای انجام مصاحبه و دلفی انتخاب شده‌اند. نمونه پژوهش از طریق فهرستی منتخب از 30 نفر از خبرگان گزینش شده‌اند و نتایج نشان داده است که بازتعریف مفهوم قوم‌گرایی، همگرایی اقوام، افزایش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی، همچنین مفهوم هویت ملی، افزایش میزان همدلی فرهنگی و قومی، ارائه مشترکات فرهنگی و نمایش ندادن تعارضات میان‌فرهنگی، از مهم‌‌ترین کارکردهای رسانه‌های ملی در توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی از منظر خبرگان بوده‌اند. بر مبنای همین یافته‌ها، پیشنهادهایی نیز برای کاربست در رسانه‌های ملی ارائه شده است.

کلید واژه:رسانه ملی، توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی، رسانه‌های جمعی، هویت، هم‌افزایی رسانه

از میان برداشته شدن مرزهای زمان و مکان با توسعه رسانه‌ها، علاوه بر تسهیل ارتباطات میان‌فرهنگی جایگاه رسانه‌ها را نیز برجسته کرده است. در این میان، بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است. حال پرسش اصلی مقاله حاضر این است که باتوجه‌به نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی، چه مدلی را برای هم‌افزایی رسانه‌ها می‌توان ارائه کرد؟ پس از بررسی ادبیات نظری و تجربی پژوهش و نیز مصاحبه‌های عمیق با خبرگان از تکنیک دلفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل صاحبنظران رسانه و ارتباطات میان‌فرهنگی بوده و برای رسیدن به این جامعه، افراد دارای ویژگی‌های مورد نظر برای انجام مصاحبه و دلفی انتخاب شده‌اند. نمونه پژوهش از طریق فهرستی منتخب از 30 نفر از خبرگان گزینش شده‌اند و نتایج نشان داده است که بازتعریف مفهوم قوم‌گرایی، همگرایی اقوام، افزایش سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی، همچنین مفهوم هویت ملی، افزایش میزان همدلی فرهنگی و قومی، ارائه مشترکات فرهنگی و نمایش ندادن تعارضات میان‌فرهنگی، از مهم‌‌ترین کارکردهای رسانه‌های ملی در توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی از منظر خبرگان بوده‌اند. بر مبنای همین یافته‌ها، پیشنهادهایی نیز برای کاربست در رسانه‌های ملی ارائه شده است.رسانه ملی، توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی، رسانه‌های جمعی، هویت، هم‌افزایی رسانه

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.