آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
بررسي نمايش خانواده در سريال‌هاي ايراني

بررسي نمايش خانواده در سريال‌هاي ايراني

اين مقاله، برگرفته از پژوهشي است كه نگارند‌گان، در مركز تحقيقات صداوسيما انجام داده‌اند. محور پژوهش بررسي تصوير ارائه‌شده از خانواده در سريال‌هاي ايراني («جاده‌هاي سبز شمالي»، «همسايه‌ها»، «جواني»، «آتش دل»، «غريبه»، «خانه پدري»، «پرونده‌هاي مجهول»، «رستوران خانوادگي») با روش تحليل محتوا بوده است.


پژوهشگران، خانواده‌هاي به تصوير كشيده‌شده در سريال‌ها را از نظر متغيرهاي: تركيب اعضاي خانواده، مشخصات سني، تحصيلي و شغلي والدين و فرزندان، پايگاه اجتماعي، طبقة اقتصادي، شهري يا روستايي بودن، ساختار، بافت، استحكام و تيپ خانواده، رابطة اعضا، تعدد نقش‌ اجتماعي والدين، اعتقادات مذهبي، تحكيم خانواده، نوع پوشش زنان خانواده، نوع تعامل و ... بررسي كرده و به نتايج جالب توجهي دست يافته‌اند.

کلید واژه:

اين مقاله، برگرفته از پژوهشي است كه نگارند‌گان، در مركز تحقيقات صداوسيما انجام داده‌اند. محور پژوهش بررسي تصوير ارائه‌شده از خانواده در سريال‌هاي ايراني («جاده‌هاي سبز شمالي»، «همسايه‌ها»، «جواني»، «آتش دل»، «غريبه»، «خانه پدري»، «پرونده‌هاي مجهول»، «رستوران خانوادگي») با روش تحليل محتوا بوده است. پژوهشگران، خانواده‌هاي به تصوير كشيده‌شده در سريال‌ها را از نظر متغيرهاي: تركيب اعضاي خانواده، مشخصات سني، تحصيلي و شغلي والدين و فرزندان، پايگاه اجتماعي، طبقة اقتصادي، شهري يا روستايي بودن، ساختار، بافت، استحكام و تيپ خانواده، رابطة اعضا، تعدد نقش‌ اجتماعي والدين، اعتقادات مذهبي، تحكيم خانواده، نوع پوشش زنان خانواده، نوع تعامل و ... بررسي كرده و به نتايج جالب توجهي دست يافته‌اند.

790

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.