آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
مقايسه گفتمان خبري سايت‌هاي فارسي‌زبان شبكه‌هاي العربيه و بی‌بی‌سی مطالعه موردی اعتراضات عمومی در بحرین

مقايسه گفتمان خبري سايت‌هاي فارسي‌زبان شبكه‌هاي العربيه و بی‌بی‌سی مطالعه موردی اعتراضات عمومی در بحرین

پژوهش حاضر در پی آن است که چارچوب‌سازی‌های رسانه‌ای را در خصوص اعتراضات عمومی در بحرین، در دو سایت خبری فارسی‌‌زبان شبکه‌های العربیه و بی‌بی‌سی مورد مقایسه قرار دهد و ضمن بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های انواع گفتمان‌ در این دو سایت، به تحلیل گفتمان خبری آنها بپردازد. در این پژوهش از تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد گفتمان‌کاوی ون‌دایک استفاده ‌شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی اخبار مربوط به اعتراضات عمومی بحرین در این دو سایت تشکیل می‌دهد، پس از بررسی جامعه آماری به روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 14 خبر انتخاب شد و مورد گفتمان‌کاوی قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها، اصلی‌ترین چارچوب در دستور کار قرار گرفته بی‌بی‌سی فارسی در خصوص اعتراضات عمومی در بحرین «نادیده گرفتن هویت اسلامی اعتراضات و القای تقابل و افزایش تنش بین قدرت‌های منطقه‌ای بر سر موضوع بحرین» و اصلی‌ترین چارچوب در دستور کار قرار گرفته سایت العربیه «حمایت از دولت بحرین، کم‌رنگ جلوه دادن اعتراضات مخالفان و حمایت از اقدامات عربستان در قبال بحرین» بوده است. همچنین عمده‌ترین گفتمان‌های شکل گرفته در خصوص این اعتراضات، در سایت بی‌بی‌سی فارسی، معطوف به بحران‌سازی، ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی و در سایت العربیه، معطوف به ایران‌هراسی، شیعه‌هراسی، حمایت از گفتگو در عین اقتدار و آشوب‌سازی و توطئه‌چینی بوده است.


کلید واژه: کشور بحرین، چارچوب‌سازی، تحلیل گفتمان، جنگ روان

پژوهش حاضر در پی آن است که چارچوب‌سازی‌های رسانه‌ای را در خصوص اعتراضات عمومی در بحرین، در دو سایت خبری فارسی‌‌زبان شبکه‌های العربیه و بی‌بی‌سی مورد مقایسه قرار دهد و ضمن بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های انواع گفتمان‌ در این دو سایت، به تحلیل گفتمان خبری آنها بپردازد. در این پژوهش از تحلیل گفتمان با استفاده از رویکرد گفتمان‌کاوی ون‌دایک استفاده ‌شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی اخبار مربوط به اعتراضات عمومی بحرین در این دو سایت تشکیل می‌دهد، پس از بررسی جامعه آماری به روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 14 خبر انتخاب شد و مورد گفتمان‌کاوی قرار گرفت. بر اساس یافته‌ها، اصلی‌ترین چارچوب در دستور کار قرار گرفته بی‌بی‌سی فارسی در خصوص اعتراضات عمومی در بحرین «نادیده گرفتن هویت اسلامی اعتراضات و القای تقابل و افزایش تنش بین قدرت‌های منطقه‌ای بر سر موضوع بحرین» و اصلی‌ترین چارچوب در دستور کار قرار گرفته سایت العربیه «حمایت از دولت بحرین، کم‌رنگ جلوه دادن اعتراضات مخالفان و حمایت از اقدامات عربستان در قبال بحرین» بوده است. همچنین عمده‌ترین گفتمان‌های شکل گرفته در خصوص این اعتراضات، در سایت بی‌بی‌سی فارسی، معطوف به بحران‌سازی، ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی و در سایت العربیه، معطوف به ایران‌هراسی، شیعه‌هراسی، حمایت از گفتگو در عین اقتدار و آشوب‌سازی و توطئه‌چینی بوده است. کشور بحرین، چارچوب‌سازی، تحلیل گفتمان، جنگ روان

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.