آرشیو
فرم اشتراک
نمايه نويسندگان و مترجمان
راهنمای نویسندگان
شناسنامه
 

آخرین شماره فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
   
 
ارزش‌هاي انتقال يافته به زنان از سينما (مطالعه موردي)

ارزش‌هاي انتقال يافته به زنان از سينما (مطالعه موردي)

اين نوشتار به ارائه نتايج تحليل محتواي يكي از فيلم‌هاي پرمخاطب سال‌هاي اخير از حيث ارزش‌هاي انتقال يافته اختصاص دارد. تحليل محتواي اين فيلم بر مبناي تحليل پيام‌هاي ارائه شده در آن، فارغ از انگيزه كنشگران (فرستنده و گيرنده)، صورت گرفته است. بخشي از اين يافته‌ها به ذكر ارزش‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي استنباط شده از فيلم در خصوص خانواده و نقش‌هاي جنسيتي اختصاص يافته است، ضمن اين كه واسطه‌هاي انتقال ارزش و شخصيت‌هاي انتقال‌دهنده نيز بر حسب جنس، شدت پيام و نحوه انتقال پيام مورد كنكاش قرار گرفته است.


واحد نمونه‌گيري در اين بررسي وجود نداشته و كل فيلم مشاهده و اطلاعات آن ثبت شده است. همه گزاره‌هاي فيلم شوكران در دو بخش استخراج و ثبت شده است (گزاره‌هاي تصويري و گزاره‌هاي ديگر)، كدگذاري گزاره‌هاي تصويري فقط به ثبت تصاوير و نمادهايي اختصاص داشته است كه مي‌توان از آن ارزشي را در طبقات چهارگانه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي استنباط كرد. گزاره‌هاي ديگر بيشتر شامل گزاره‌هاي گفتاري و پس از آن موسيقيايي، تصويري و گفتاري يا گفتاري و موسيقيايي بوده است.
کلید واژه:

اين نوشتار به ارائه نتايج تحليل محتواي يكي از فيلم‌هاي پرمخاطب سال‌هاي اخير از حيث ارزش‌هاي انتقال يافته اختصاص دارد. تحليل محتواي اين فيلم بر مبناي تحليل پيام‌هاي ارائه شده در آن، فارغ از انگيزه كنشگران (فرستنده و گيرنده)، صورت گرفته است. بخشي از اين يافته‌ها به ذكر ارزش‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي استنباط شده از فيلم در خصوص خانواده و نقش‌هاي جنسيتي اختصاص يافته است، ضمن اين كه واسطه‌هاي انتقال ارزش و شخصيت‌هاي انتقال‌دهنده نيز بر حسب جنس، شدت پيام و نحوه انتقال پيام مورد كنكاش قرار گرفته است. واحد نمونه‌گيري در اين بررسي وجود نداشته و كل فيلم مشاهده و اطلاعات آن ثبت شده است. همه گزاره‌هاي فيلم شوكران در دو بخش استخراج و ثبت شده است (گزاره‌هاي تصويري و گزاره‌هاي ديگر)، كدگذاري گزاره‌هاي تصويري فقط به ثبت تصاوير و نمادهايي اختصاص داشته است كه مي‌توان از آن ارزشي را در طبقات چهارگانه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي استنباط كرد. گزاره‌هاي ديگر بيشتر شامل گزاره‌هاي گفتاري و پس از آن موسيقيايي، تصويري و گفتاري يا گفتاري و موسيقيايي بوده است.

634

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما است.