حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال 1391 :شعار امسال، «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى» است. ما بايد بتوانيم از كارِ كارگر ايرانى حمايت كنيم؛ از سرمايه‌ى سرمايه‌دار ايرانى حمايت كنيم؛ و اين فقط با تقويت توليد ملى امكان‌پذير خواهد شد.
 
بررسی سطوح جهاد اقتصادی در «تحليل مديريت راهبردی با تأكيد بر جهاد اقتصادی»

گروه اقتصاد: مفهوم راهبرد و مديريت راهبردی از زاويه‌های مختلف بايد بررسی ‌شود تا نوعی روشنگری درباره مفهوم جامع راهبرد حاصل شود و بهره‌برداری از آن نيز در سطح ملی و سطح سازمانی با بصيرتی جامع صورت گيرد، عمده نگاهی كه انديشمندان راهبردی در اين زمينه داشته‌اند تلفيق اين تعاريف و ارتباط آن با راهبردهای نوظهور و تعمدی است.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)، كتاب «مديريت راهبردی با تأكيد بر جهاد اقتصادی» به قلم رضا بنی‌اسد، به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) در 571 صفحه منتشر شده است. اين كتاب بر تحليل فنون و ابزارهای راهبرد و مديريت، برای حل و شناخت مسائل جهاد اقتصادی، هم در سطح سازمانی و هم در نظام حكمرانی ملی، متمركز شده است.
بنابر اين گزارش، در بخش اول و در قالب فصل اول كتاب مفاهيم و الگوهای مديريت راهبردی مورد بررسی قرار می‌گيرد. ابتدا، سير تكامل نظريه‌های مديريت راهبردی و رويكردهای آن اجمالاً بررسی می‌شوند، زيرا در فصول بعدی سنگ بنای تحليل هستند كه برخی از آن‌ها نيز به صورت گذرا برای بهره‌برداری در فرايند توسعه و اجرای راهبرد اشاره خواهد شد.
انتقادات بيان شده ذيل هر رويكرد و نظريه‌، كمك خواهد كرد تا نظريه‌های بعدی بهتر درك و بررسی شوند و برای رفع اين ضعف به نظريه‌های بعدی به عنوان نظريه‌های مكمل نظاره شود و تحليلی از مكاتب راهبرد ارائه شود تا در كشور ما به ساير مكاتب هم در تحليل راهبردها توجه شود و صرفاً مكاتب برنامه‌ريزی، طراحی و موقعيت‌يابی يا به عبارت جامع‌تر مكتب تجويزی يگانه منجی دستيابی به اهداف سازمانی نباشند.
مفهوم راهبرد و مديريت راهبردی از زاويه‌های مختلف بررسی می‌شود تا نوعی روشنگری درباره مفهوم جامع راهبرد حاصل شود و بهره‌برداری از آن نيز در سطح ملی و سطح سازمانی با بصيرتی جامع صورت گيرد. عمده نگاهی كه انديشمندان راهبردی در اين زمينه داشته‌اند تلفيق اين تعاريف و ارتباط آن با راهبردهای نوظهور و تعمدی است.
چارچوب مفهومی مديريت راهبردی الگوی نظام‌مند تحليل راهبردهای جهاد اقتصادی را نشان می‌دهد. تا قبل از ورود به بحث نقشه آن در ذهن خواننده شكل بگيرد و جای هر يك از فصل‌ها، بخش‌ها و زير فصل‌ها را در آن ببينيد.
بخش دوم اين كتاب با عنوان «تحليل محيط راهبردی ملی و بين‌المللی جهاد اقتصادی»، چهار فصل از الگوی تدوين و اجرای راهبردها در عرصه جهاد اقتصادی مطرح شده است. تحليل محيط راهبردی از مهم‌ترين بخش‌های الگوی راهبردی هم در مكاتب توصيفی و هم در مكاتب تجويزی است.
اين كتاب در فصل دوم خود، به الگوی تلاطم محيطی و محيط كلان می‌پردازد و فصل با پيش‌بينی‌ها و سناريوپردازی ادامه می‌يابد. در فصل سوم، محيط صنعت و بخش تحليل و بررسی شده است و به دنبال پاسخ به اين سؤال مشخص خواهد بود كه ورود به چه صنعتی كشور را به تحقّق آرمان‌های جهاد اقتصادی و همچنين دهه پيشرفت و عدالت نزديك می‌كند؟
مؤلف معتقد است، صنعت بيشتر ناظر به بخش‌های انتفاعی بخش خصوصی و دولتی در عرضه كالا و خدمات و بخش ناظر به حوزه‌های غير انتفاعی و دولتی است. تحليل صنعت و بخش با چارچوب‌های تحليل مزيت رقابتی، مزيت همكاری، مزيت همكاری مبتنی بر اعتماد و مزيت هم‌رقابتی ميسر است.
فصل چهارم به تحليل رقيبان، بازار، همكاران و مشتريان و شهروندان می‌پردازد. در فصل پنجم اين بخش ره‌آوردهای تحليل محيط بررسی شده كه به مسائل راهبردی، فرصت‌ها و تهديدات و عوامل حياتی موفقيت و شاخص‌های عمده تحليل محيط در حوزه‌های جهاد اقتصادی اشاره می‌كند.
نويسنده در بخش سوم با عنوان «تحليل منابع، قابليت‌ها و شايستگی‌های ملی و سازمانی»؛ چهار فصل به‌هم پيوسته زير را تحليل می‌كند: در فصل ششم، پس از توضيح مفهوم منابع، قابليت‌ها و شايستگی‌های محوری در عرصه ملی و سازمانی ارتباط آن‌ها با راهبرد و مزيت رقابتی بررسی می‌شود.
مؤلف در كتاب خود عنوان می‌كند: عناصر عمده منابع، تحليل چارچوب VRIO، سلسله مراتب منابع و تحليل مؤلفه‌های آن برای كسب مزيت رقابتی پايدار در سطح ملی و بين‌المللی است. در فصل هفتم، با توجه به اين‌كه جهاد اقتصادی مقوله‌ای متفاوت از تلاش اقتصادی است، لذا علاوه بر كشف و بهره‌برداری از منابع موجود، به منابع و قابليت‌های جديد نيز نياز است كه به طور كلی اين فصل توسعه قابليت‌ها، منابع، مديريت دانش و سرمايه معنوی را تحليل می‌كند.
فصل هشتم كتاب«مديريت راهبردی با تأكيد بر جهاد اقتصادی» با تأكيد بر يافته‌های نظريه مبتنی بر بازار، منابع سازمانی و ملی، زنجيره ارزش سازمانی، زنجيره ارزش صنعت و زنجيره ارزش ملی (‌با توجه به آمايش سرزمين) شالوده اصلی آن را شكل خواهد داد. سرانجام مانند بخش تحليل محيط راهبردی، ره‌آوردهای حاصل از تحليل منابع، قابليت‌ها و شايستگی‌ها در فصل نهم همچون شناخت قوت‌ها و ضعف و اولويت‌بندی آن‌ها، مسائل استراتژيك جهاد اقتصادی حاصل از تحليل سازمانی و ملی، عوامل حياتی موفقيت حاصل از آن‌ها و راهبردهای عمده تلاش‌های سه فصل گذشته را عرضه خواهند كرد.
بخش چهارم تحت عنوان «چشم‌انداز راهبردی و بيانيه مأموريت» و در قالب فصل يازدهم چشم‌انداز راهبردی كه لازم است برای تحقّق دهه پيشرفت و عدالت و چشم‌انداز بيست ساله ترسيم و از طريق بيانيه مأموريت و اهداف بدان عمل شود مبنای تحليل خواهد بود كه علاوه بر چشم‌انداز به مأموريت و اهداف اشاره و خواهد شد.
در بخش پنجم با عنوان «توسعه و اجرای راهبردهای ملی و بين‌المللی» به توسعه و اجرای راهبردهای ملی و بين‌المللی جهاد اقتصادی پرداخته می‌شود. در فصل دوازدهم فراسياست‌ها، سياست‌های عمومی و راهبردهای جهاد ملی پويا تحليل می‌شوند.
چارچوب هر يك از فصل‌های كتاب، متناسب با اهدافی كه در سند راهبردی كتاب به آن اشاره شد، هر فصل شامل ره‌آوردهای فصل، سؤال‌های كليدی، متن اصلی پژوهش (دانش راهبردی و موضوعات جهاد اقتصادی)، خلاصه و واژگان كليدی است.
در اين كتاب كوشش می‌شود تا حد امكان واژگان و اصطلاحات فارسی برای دانش نوشته‌ها به كار برده شوند و زبان نوشته‌های متن با زبان توصيفی ـ ارتباطی متعارف متفاوت جلوه داده نشود. بدين منظور در انتهای هر فصل واژگان كليدی معادل نيز برای پژوهش‌های بيشتر در منابع مختلف مديريت راهبردی و از جمله در وب، بيان شده است.
يادآور می‌شود، كتاب «مديريت راهبردی با تأكيد بر جهاد اقتصادی» در 571 صفحه و به‌قيمت 115000 ريال توسط دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.
منبع: خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا)

 

  
 
  صفحه اصلی 
  سخنان رهبري 
اخبار  
مروری برشعارها ونام های 22 سال گذشته  
مقالات  
پژوهشهای علمی  
کتاب‌هاو پایان‌نامه‌ها 
اصطلاحات  
  حکايات و ضرب المثل‌ها  
احاديث  
   پايگاههاي پژوهشي  
گالری عکس  
ارتباط با ما  
 
 
1. الامام علي (ع): تَعَرَّضُوا لِلتِّجاراتِ، فَاِنَّ لَکُمْ فيها غِنيً عَمّا في اَيْدِي النّاسِ وَ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْتَرِفَ الْاَمينَ.
امام علي عليه‌السلام فرمود: به کارهاي تجاري بپردازيد که بازرگاني، شما را از مال ديگران بي‌نياز مي‌کند. خداوند پيشه‌ور درستکار را دوست دارد.
(وسايل الشيعه، ج 22)
و..
 

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقیقات صداوسیما است.